Công văn 3336/TCHQ-TXNK về áp dụng thuế suất ưu đãi EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Công văn 3336/TCHQ-TXNK về áp dụng thuế suất ưu đãi EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

công văn 3336
Công văn 3336