Công văn 6102 về triển khai đăng ký cấp mã QR qua vantai.drvn.gov.vn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tại văn bản số 8655/BGTVT-VT ngày 20/8/2021, để đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vận tải, góp phần cho quá trình lưu thông hàng hóa được thuận lợi, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) đã hoàn thiện phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa; thông tin kê khai để cập nhật hoặc sửa đổi do đơn vị vận tải thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã kê khai.

Phần mềm sẽ đưa vào thử nghiệm từ 18h00 ngày 25/8/2021 đến 18h00 ngày 26/8/2021 và bắt đầu vận hành thí điểm sau 18h00 ngày 26/6/2021, việc kê khai thông tin để nhận Giấy nhận diện phương tiện thông qua mã QR code được thực hiện tự động trên phần mềm (không qua phê duyệt của các Sở GTVT).

Công văn 6102
Công văn 6102

Công văn 6102
Công văn 6102

Hướng dẫn sử dụng phầm mềm

Kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hoá tại đây
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai cấp mã QR