Loại hình xuất nhập khẩu

Tư vấn loại hình xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp FDI có hoạt động vừa sản xuất hàng, vừa mua từ doanh nghiệp nội địa sau đó bán cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất.
Căn cứ quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 về bảng mã loại hình mới, bắt đầu áp dụng từ ngày 01/6/2021.
  1. Công ty có mua hàng lại 1 doanh nghiệp trong nước bằng hóa đơn VAT phía khách hàng cung cấp mặt hàng có xuất xứ nước ngoài. Khi cong ty chúng tôi làm thủ tục bán hàng vào khu chế xuất thì có nơi hương dẫn chúng tôi xuất khẩu loại hình B11, có nơi lại hướng dẫn loại hình B13 làm nên chúng tôi hay bị hủy tờ khai do không có sự thống nhất trong giữa các chi cục. Nay chúng tôi làm công văn này nhờ quý cơ quan hướng dẫn giúp công ty chúng tôi để chúng tôi có được loại hình đúng nhất
  2.  Doanh Nghiệp chúng tôi nhập hàng về sơ chế như cắt, gọt sau đó xuất bán cho Doanh Nghiệp chế xuất. Như vậy Công ty chúng tôi sẽ mở tờ khai theo loại hình nhập khẩu là gì A12 hay A11? Lúc mở tờ khai xuất bán nội địa cho Doanh Nghiệp chế xuất phải mở tờ khai với loại hình B13 hay B11? Trường hợp chúng tôi nhập khẩu loại hình A41 theo quyền XNK sau đó sơ chế cắt nhỏ theo kích thước yêu cầu như trên thì có được mở theo loại hình A41 không?
Tư vấn loại hình xuất nhập khẩu thông quan hàng hoá. Thông quan hàng hoá
Tư vấn loại hình xuất nhập khẩu thông quan hàng hoá. Ảnh minh hoạ

Tư vấn: 


(1) Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan, quy định:

Mã loại hình B11 – Xuất kinh doanh

“Sử dụng trong trường hợp:

a) Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán

b) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước”.

Mã loại hình B13 – Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu

“Sử dụng trong trường hợp:

a) Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài;

b) Hàng hóa thanh lý của doanh nghiệp chế xuất và máy móc, thiết bị được miễn thuế thanh lý theo hình thức bán ra nước ngoài hoặc bán vào DNCX;
c) Xuất khẩu nguyên liệu, vật tư dư thừa của hoạt động gia công, SXXK, chế xuất ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài”.

(2) Căn cứ Luật Quản lý Ngoại thương quy định tại khoản 2, Điều 5 như sau:

“2. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như sau:

a) Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bộ Công Thương công bố Danh mục hàng hóa, lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

b) Thực hiện quyền xuất khẩu thông qua mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền tổ chức mạng lưới mua gom hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu;

c) Thực hiện quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam”.

(3) Căn cứ Luật Thương mại 36/2005/QH11 quy định tại khoản 1, Điều 29 như sau:

“Điều 29. Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá

1. Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam”.

(4) Căn cứ Điều 13, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương”, quy định:

“Điều 13. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

2. Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.

(5) Căn cứ Điều 9, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa”, quy định về “Công đoạn gia công, chế biến đơn giản”

Căn cứ các quy định [(1), (2), (3), (4), (5)] trên:

1) Trường hợp Công ty FDI vừa sản xuất hàng, vừa mua từ DN nội địa sau đó Công ty làm thủ tục bán hàng cho các DN trong khu chế xuất (mua hàng lại DN trong nước bằng hóa đơn VAT, phía khách hàng cung cấp mặt hàng có xuất xứ nước ngoài):

- Công ty phải có quyền xuất khẩu; Mã loại hình B13 – Xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua quá trình gia công, chế biến) vào khu phi thuế quan, DNCX.

2) Trường hợp Công ty FDI nhập hàng về sơ chế như cắt, gọt sau đó xuất bán cho DNCX thì:
  • Điều 9, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP quy định việc sơ chế như cắt, gọt nêu trên được xem là công đoạn gia công, chế biến đơn giản và không được xét đến khi xác định xuất xứ hàng hóa. Do vậy, hàng hóa vẫn giữa nguyên xuất xứ của hàng nhập khẩu ban đầu;
  • Điều 29, Luật Thương mại 36/2005/QH11 quy định việc “hàng hoá được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam” là “Tạm nhập, tái xuất hàng hóa”;
  • Điều 13, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định “tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chỉ được thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa”.
Chi tiết tham khảo tại: https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/loai-hinh-xuat-nhap-khau-53685.html