Hướng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode tại Đà Nẵng

Thực hiện QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND về việc tiếp tục áp dụng một số biện p…