Hướng dẫn cấp giấy đi đường thuộc lĩnh vực Công Thương - Hà Nội

Sở Công Thương gửi Hướng dẫn thực hiện Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu theo nội dung gửi kèm. Vă…

Hướng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode tại Đà Nẵng

Thực hiện QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND về việc tiếp tục áp dụng một số biện p…

Quy trình cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bình Dương

Nhằm thực hiện văn bản số 4395/UBND-NC ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức ngườ…