Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 khác biệt mã số hàng hoá

Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 V/v khác biệt mã số hàng hoá trên chứng từ c…

Công văn 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình

Công văn 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình

Công văn 3336/TCHQ-TXNK về áp dụng thuế suất ưu đãi EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Công văn 3336/TCHQ-TXNK về áp dụng thuế suất ưu đãi EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Công văn 3980 v/v hỗ trợ thông quan hàng hoá phòng chống dịch covid-19

Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 v/v hỗ trợ thông quan hàng hoá phòng chống dịch covid-19