Công văn 6102 về triển khai đăng ký cấp mã QR qua vantai.drvn.gov.vn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) tại văn bản số 8655/BGTVT-VT ngày 20/8/2021, …