Danh sách mã bưu chính và mã vùng điện thoại Việt Nam

Tổng hợp danh sách mã bưu chính và mã vùng điện thoại Việt Nam Theo Bưu chính Việt Nam STT Tên tỉnh/th…