Các mặt hàng bị cấm nhấp vào nước Mỹ USA - English version

Các mặt hàng sau đây bị cấm nhấp vào United States Of America Air Guns Alcohol ? to other EU countrie…

Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu

PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15…