Thông báo quy trình xét duyệt giấy đi đường - Hà Nội

Thực hiện Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 01/9/2021, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 …