Thông báo 1715/TB-TCHQ phân loại Túi hút ẩm

Thông báo 1715/TB-TCHQ phân loại Túi hút ẩm 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Túi hút ẩm - Cobalt-Fr…