Công văn 3980 v/v hỗ trợ thông quan hàng hoá phòng chống dịch covid-19

Công văn 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 v/v hỗ trợ thông quan hàng hoá phòng chống dịch covid-19