Công văn 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình

Công văn 4032/TCHQ-GSQL ngày 16/8/2021 V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình