Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba

Sơ lược Thông tư 08/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu…

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Sơ lược Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại Việt Nam và EU Thông t…

Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Sơ lược về Thông tư số 02/2021/TT-BCT  Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Th…