Nhập khẩu phi mậu dịch quần áo bảo hộ

Chúng tôi dự kiến gửi 20 bộ quần áo bảo hộ lao động dùng cho chuyên gia của họ đang làm việc tại Vi…