Thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2021

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 (Hội đồng thi), …