Phần mềm khai quan miễn phí

Tổng cục Hải quan (TCHQ) cung cấp phần mềm khai báo hải quan miễn phí  Ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải…