Nhập mẫu sản phẩm làm công bố thực phẩm

Công ty có nhu cầu nhập khẩu một số lượng ít hàng mẫu (thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏ…