Công văn 9438/SGTVT-KT Cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR

Công văn 9438/SGTVT-KT ngày 25/8/2021 về việc thông tin thêm về công tác cấp giấy nhận diện phương …