Phân loại thiết bị đeo tay thông minh HS code

Công văn 1447/TCHQ-TXNK 2024 về phân loại thiết bị đeo tay thông minh Xem thêm: Nhóm Văn bản thủ tụ…

Vấn đề về khác biệt mã số hàng hoá trên COO

Công văn 2011/TCHQ-GSQL 2024 về khác biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa