Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu

PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15…

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép I. Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy…