Phân loại thiết bị đeo tay thông minh HS code

Công văn 1447/TCHQ-TXNK 2024 về phân loại thiết bị đeo tay thông minh


Xem thêm: Nhóm Văn bản thủ tục Hải quan
Đồng hồ thông minh định vị trẻ em Wonlex KT28 - Thiết bị đeo tay quan sát trẻ hỗ trợ videocall và nghe gọi 2 chiều