Công văn 9438/SGTVT-KT Cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR

Công văn 9438/SGTVT-KT ngày 25/8/2021 về việc thông tin thêm về công tác cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR

Việc tiếp nhận đăng ký thực hiện cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR thông qua một trong hai phương thức sau: 

  • Thông qua phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (địa chỉ: https://vantai.drvn.gov.vn); hoặc
  • Gửi văn bản kèm dữ liệu (theo mẫu) cho Sở GTVT, thông qua đơn vị đầu mối.

Công văn 9438
Công văn 9438

Công văn 9438
Công văn 9438

Công văn 9438
Công văn 9438