Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ Chi cục HQ Chuyển phát nhanh HCM

Tra cứu thông tin chung
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan

Mã tài khoản thu nộp NSNN Hải quan CPN HCM
Mã tài khoản thu nộp NSNN Hải quan CPN HCM


Chi cục HQ Chuyển phát nhanh HCM www.thongquanhanghoa.com
Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 1 02DS 1 CPNHANHHCM
2 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 2 02DS 2 CPNHANHHCM
3 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 3 02DS 3 CPNHANHHCM
4 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 4 02DS 4 CPNHANHHCM
Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 122 2995431
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 122 2995431
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 122 2995431
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 122 2995431
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995431 2995431 KBNN Tân Bình 122 2995431
Nguồn: https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=141&cid=1199