Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

Tra cứu thông tin chung
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan

Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái
Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái


Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Giám sát 02CI 3 CSGONKVI
2 Đội thủ tục hàng hóa Nhập khẩu 02CI 1 CSGONKVI
3 Đội thủ tục hàng hóa Xuất khẩu 02CI 2 CSGONKVI
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Phụ phí covid www.guihangnhanh247.com
Danh sách 1 Danh sách 2 Danh sách 3 Danh sách 4 Danh sách 5
https://ultrashort.me/ZVNIU https://ultrashort.me/yyUkI https://ultrashort.me/xNjTA https://ultrashort.me/VPgLt https://ultrashort.me/vJhWK
https://ultrashort.me/wTlrE https://ultrashort.me/hFayl https://ultrashort.me/DsazY https://ultrashort.me/lBgCV https://ultrashort.me/KwtSD
https://ultrashort.me/rAwFZ https://ultrashort.me/NeUwo https://ultrashort.me/DemLz https://ultrashort.me/BOIIV https://ultrashort.me/zwcRR
https://ultrashort.me/MiwhJ https://ultrashort.me/Znviy https://ultrashort.me/HkrOe https://ultrashort.me/QeDju https://ultrashort.me/uwWsi
https://ultrashort.me/WXXiq https://ultrashort.me/WrhFj https://ultrashort.me/WtaPO https://ultrashort.me/Eykgq https://ultrashort.me/zuudg
https://ultrashort.me/IDfPd https://ultrashort.me/zVIzD https://ultrashort.me/eRpAr https://ultrashort.me/MlDYR https://ultrashort.me/FUsMb
https://ultrashort.me/GJpLD https://ultrashort.me/LSXtY https://ultrashort.me/GGNIR https://ultrashort.me/azcIq https://ultrashort.me/DgjCb
https://ultrashort.me/jQISY https://ultrashort.me/pLEic https://ultrashort.me/txYXh https://ultrashort.me/WYwkY https://ultrashort.me/XbqgG
https://ultrashort.me/TMDGx https://ultrashort.me/SxkQj https://ultrashort.me/ClDrh https://ultrashort.me/jgthH https://ultrashort.me/lWBct
https://ultrashort.me/GQEWD https://ultrashort.me/hCGqG https://ultrashort.me/eGmQs https://ultrashort.me/YGLnx https://ultrashort.me/kxaJF
https://ultrashort.me/nenYG https://ultrashort.me/ywVtH https://ultrashort.me/ELaSK https://ultrashort.me/tGfth https://ultrashort.me/lcggB
https://ultrashort.me/ocUVg https://ultrashort.me/LzEof https://ultrashort.me/nltMe https://ultrashort.me/FCKvU https://ultrashort.me/qRpQX
https://ultrashort.me/zkOIH https://ultrashort.me/qpjJw https://ultrashort.me/Yibru https://ultrashort.me/ZnMPI https://ultrashort.me/LwAJM
https://ultrashort.me/fVGWQ https://ultrashort.me/vYczS https://ultrashort.me/LuVTX https://ultrashort.me/rMYMr https://ultrashort.me/mRjom
https://ultrashort.me/EUhaX https://ultrashort.me/zGfhC https://ultrashort.me/wDhfm https://ultrashort.me/chtGi https://ultrashort.me/nMcqc
https://ultrashort.me/WWTHj https://ultrashort.me/QPWdd https://ultrashort.me/ggISt https://ultrashort.me/rLSbb https://ultrashort.me/pwGyb
https://ultrashort.me/SeOfJ https://ultrashort.me/ECxDe https://ultrashort.me/gFjlI https://ultrashort.me/NNEcL https://ultrashort.me/XgkMd
https://ultrashort.me/JrSQT https://ultrashort.me/waivE https://ultrashort.me/QmHly https://ultrashort.me/YqxJG https://ultrashort.me/KyLBk
https://ultrashort.me/avtFR https://ultrashort.me/lodNf https://ultrashort.me/KeEFv https://ultrashort.me/YUzCn https://ultrashort.me/Dqdil
https://ultrashort.me/xHwOE https://ultrashort.me/Wzrkk https://ultrashort.me/wnESQ https://ultrashort.me/lpoiZ https://ultrashort.me/uGnlm
SOURCE: Gửi hàng nhanh 247