Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

Tra cứu thông tin chung
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan

Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái
Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái


Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Giám sát 02CI 3 CSGONKVI
2 Đội thủ tục hàng hóa Nhập khẩu 02CI 1 CSGONKVI
3 Đội thủ tục hàng hóa Xuất khẩu 02CI 2 CSGONKVI
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
Nguồn: Tổng cục Hải quan