Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 khác biệt mã số hàng hoá

Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 V/v khác biệt mã số hàng hoá trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá

Công văn 2011/TCHQ-GSQL

Xem thêm: Công văn Xuất nhập khẩu